Výroba a kompletní realizace střechy

Slovník pojmů

 

Deformace/Průhyb
Přetvoření způsobené zatížením.

Délkový spoj
Spoj mezi dvěma prvky v linii použitím styčníkové desky nebo lepeného zub ovitého spoje.

Deska s trny
Deska z plechu mající trny vylisované
z materiálu desky. Je užívaná pro spojování dřeva
v jedné rovině bez překrytí. Má akreditační certifikát
a obvykle se vyrábí z galvanizované oceli. Může být také vyrobena z nerezové oceli.

Desky OSB
(z angl. Oriented Strand Board) jsou kvalitní dřevoštěpkové desky, jejíž prvky - borové štěpky jsou kladeny do tří na vzájem kolmých vrstev. Tyto vrstvy jsou při určité teplotě a tlaku spojeny vodovzdornou pryskyřicí.

Diagonály
Řezivo, které spojuje horní a spodní pás vazníku
a dohromady tak vytváří trojúhelníkové příhrady a přenáší síly mezi pásy.

Dočasné ztužení
Diagonální uspořádání volného řeziva instalovaného pro zabezpečení stability během montáže. Často bývá začleněné do struktury stálého ztužení a větrového ztužidla.

Dřevostavba
Dřevostavba je stavba, jejímž základem je dřevo. Někdy též označovaná jako „nízkoenergetická stavba“, stavba s nízkou potřebou energie na provoz a vytápění. Dřevo je ekologická, dobře obnovitelná surovina, díky vynikajícím tepelným vlastnostem funguje jako přírodní klimatizace a dokáže udržet vlhkost vzduchu na pro nás ideálních podmínkách (50-60 %). Dřevo má charakteristickou vůni, kterou si zachovává po staletí, je schopno částečně absorbovat prach a neutralizuje vliv patogenních zón. Dřevěné stavby mají předpoklady být příjemným, zdravým a účelným domovem.

Hlavní diagonála
Vnitřní prut (DIAGONÁLA), který spojuje VRCHOL se třetímu bodem U STANDARDNÍHO VAZNÍKU.

Horní pás
Prvek tvořící horní okraj vazníku. Podporuje střešní plášť.

Hřeben
Linie tvořená vrcholy vazníků.

Hřebenové prkno
Řezivo probíhající podél hřebenu a vrstvené mezi volné krokve.

Klínovací prvek
Zkosený dřevěný prvek používaný pro vytvoření sklonu plochých střech.

Konzola
Část konstrukčního prvku  vazníku , který přesahuje jeho podporu. Termín používán nejčastěji pro dolní pás.

Krokev
Prvek, který nese střešní plášť.

Latě
Prvky z řeziva malých rozměrů položené na vazníky pro podepření střešních tašek, břidlicových desek a jiné střešní krytiny.


Okap
Linie mezi krokví a nosnou stěnou. Okapní spoj Část vazníku, kde se protínají horní a spodní pás. To je obvykle v místě podpory vazníku.

Okapové ztužidlo
Vodorovná prkna uchycená na hrany přesahů vazníků kolem obvodu budovy.

Okapový podhled
Prkna upevněná pod okapem po délce budovy skrývající řezivo krovu.

Pevnostní třídění dřeva
Třídění dřeva do různých jakostních tříd (viz ČSN EN 338).

Podélné ztužení
Část STÁLÉHO ZTUŽENÍ zajišťujicího stabilitu konstrukce.

Podkroví
Viz. PODKROVNÍ VAZNÍK. Podkrovní vazník/podkrovní místnost Vazník, který vynecháním vnitřních diagonál vytváří prostor pro horní obytné podlaží (místnost je uvnitř střešní konstrukce) . To je kompenzováno většími rozměry řezíva.

Pozednice
Prvek ze stavebního řeziva, který je položen po délce nosné stěny a slouží k vyrovnání nosné plochy a usazení vytvoření podpory vazníků.

Prodloužený pás
Horní nebo spodní pás vazníku, který je podepřen až za průsečíkem pásů (Viz. VAZNÍK SE ZVÝŠENÝM SPODNÍM PÁSEM)

Projektant střechy
Osoba zodpovědná za konstrukci střechy jako celku, beroucí v úvahu její únosnost a stabilitu včetně přenosu zatížení od větru na nosné stěny .

Projektant vazníků
Osoba zodpovědná za návrh vazníků a jejich dílčích částí a specifikující body, ve kterých je požadováno ztuženÍ.

Průnik
Oblast, kde na sebe navazují střechy.

Přesah
Prodloužení horního pásu přes pás spodnÍ.

Přesah pro závěs/Roh
Prodloužení spodního pásu vazníku (obvykle pultového nebo zkráceného vazníku), který je zasazen do zdiva jako podpora.

Příčný roznášecí nosník Viz. nosník.
Příhradové ztužení horních pásů Část STÁLÉHO ZTUŽENÍ zabezpečujícího stabilitu horních pasů a celé konstrukce.

Pultový vazník
Vazník ve tvaru pravoúhlého trojúhelníka s jedním horním pásem.

Redukované vazníky
Viz. ÚŽLABNÍ KONSTRUKCE.

Rovnoměrně rozložené zatížení
Zatížení, které je rovnoměrně rozloženo na plnou délku prvku.

Rozpon
Vzdálenost mezi vnějšími hranami podpor (pozednic). Toto je obvykle celková délka spodního pásu.

Sedlový vazník
Vazník se spojem dvou horních pásů ve VRCHOLU,
ale ne nutně mající stejný SKLON na obou stranách.

Sklon
Úhel pásů k horizontále, měřený ve stupních.

Spodní pás
Nejnižší prut vazníku, obvykle vodorovný, který nese podhledovou konstrukci, případně skladová či užitná zatíženÍ.

Spojovací prostředek
Viz. DESKA S TRNY.

Stabilizující prvek
Podélný prvek přibitý na vazníky udržující jejich správnou polohu (rozestup).

Stálé zatížení
Zatížení vyvozené konstrukcí budovy, vždy dlouhodobé (viz NÁ VRHOV Á ZATíŽENÍ).

Standardní vazník
Nejběžnější typ vazníku užívaného pro obytné domy. Je to sedlový vazník, jehož horní pásy mají stejný sklon. Diagonály mají obvykle tvar písmene W.

Stavební projektant
Osoba zodpovědná za únosnost a stabilitu konstrukce jako celku.

Styčník
Bod ve vazníku, kde se protínají pruty vazníku.

Styčníková deska
Viz. DESKA S TRNY.

Šikmé přibíjení hřebíky
Metoda fixace vazníků na pozednici pomocí hřebíků přibitých v úhlu skrz vazník do pozednice, která je většinou nedoporučována. (Viz vazníkové spony).

Štít
Koncová stěna, která je rovnoběžná s vazníky, a je protažena svisle nahoru ke krokvím.

Štítový panel
Konstrukce z řeziva, trojúhelníková výplň utvářející štítovou stěna nad spodním pásem.

Trámová botka
Kovový prvek tvořící podporu vazníku. Je mechanicky připevněn k nosníku (trámu, zdi, .. ) pomocí hřebíků, vrutů nebo kolíků.

 

Užitné zatížení

Nahodilé zatížení, které je vyvozeno užíváním a provozem podkroví.

Úžlabní konstrukce/sada
Vazníky, nosníky a volné výplně potřebné k vytvoření úžlabní konstrukce.

Úžlabní prkno
Prvek přecházející z vystupujícího hřebenu do nároží v úžlabní konstrukci.

Valbová sada
Vazníky, nosníky a volné výplně potřebné k vytvoření valbového konce.

Valbový konec
Alternativa k ŠTÍTOVÉMU KONCI, kde koncová stěna je ukončena ve stejné výšce jako přiléhající stěny. Střecha se svažuje od této koncové stěny, obvykle (ale ne vždy) v tomtéž sklonu, jako hlavní vazníky.

Vaznice
Dřevěné prvky položené na vazníky k podepření bednění nebo mezi vazníky k podepření volného řeziva.

Vazník se zvýšeným spodním pásem
Vazník, který je podporovaný v bodě na horním páse, který je pod bodem, kde se spojuje spodní a horní pás.

Vazník/Příhradový vazník
Lehká konstrukce podepírající střechu, většinou (ale ne vždy) trojúhelníková, umístěná v intervalech od 600mm. Většinou je vyrobena z prutů stavebního řeziva stejné tloušťky, spojených v jedné rovině použitím kovových styčníkových desek nebo desek z překližky.

Vícevrstvý vazník
Zpravidla nosný vazník skládající se ze dvou nebo více standardních vazníků vzájemně spojených hřebíky nebo šrouby.

Vnitřní prut
Viz. Diagonála.

Volné řezivo
Dřevěná část nepatřící k vazníku, ale dodaná k tvarování střechy v oblastech, kde vazníky nemohou být užity.

Vrchol/Štít/Hřeben
Nejvyšší bod vazníku.

Výměna
Prvek stavebního řeziva užívaného na konstrukce okolo otvorů.

Výplňové krokve
Prvky řeziva osazené v pravých úhlech mezi vazníky a tvořící fixační body.

Výplňový vazník
Výplňový vazník k doplnění střešních rovin v oblastech, jako jsou rohy VALBOVÝCH KONCŮ nebo kolem komínů.

Vzpěra
Vnitřní tlačený prut spojující třetinový bod se čtvrtinovým bodem ve standardním vazníku.

Zářez
Zářez ve spodní straně HORNÍHO PÁSU dovolující vodorovné uložení v bodě podpory (obvykle užívaný u vazníků se ZVÝŠENÝM SPODNÍM PÁSEM).

Zavětrování
Uspořádání dodatečných částí řeziva nebo jiných konstrukčních prvků ve střešním prostoru, speciálně navržené k zabezpečení prostorové tuhosti konstrukce jako celku a k přenesení účinků větru do vhodných nosných prvků a stěn.

Zesilující prvek
Dodatečné řezivo připojené na strany nosníku za účelem lokálního zesílení, obzvláště u vazníků se zvýšeným spodním pásem.

Zkrácený konec
Viz. zkrácený vazník.

Zkrácený profil
Viz. ZKRÁCENÝ VAZNÍK.

Zkrácený vazník
Typ vazníku utvořený zkrácením standardního trojúhelníkového vazníku.

Ztužení
Prvek nebo prvky, zabezpečující prostorovou tuhost konstrukce jako celku. Může být dočasné, stálé nebo ztužení proti větru, které jsou popsány dále pod touto sekcí.

Ztužení pásu vazníku
Diagonální prvky ztužení přibité k vazníku ve specifikovaných rovinách pro zabezpečení stability.

 

Nadvýšení

Opačný průhyb aplikovaný na tvar vazníku za účelem kompenzace průhybu, který vzniká v důsledku zatížení.

Nahodilé zatížení
Zatížení, jako jsou např. od skladování, užitná, od větru a sněhu a okamžiková. Nepatří sem zatížení stálá (např. vlastní váha) a mimořádná.

Návrhové zatížení
Zatížení, jejichž bezpečný přenos řeší návrh střešní konstrukce. Vypočítá se z předpokládaného zatížení konstrukce jak předepisují normy ČSN P ENV 19951-1, ČSN P ENV 1995-2-3, ČSN P ENV 1995-2-4.

Návrhová pevnost řeziva
Vypočítá se z charakteristické pevnosti (uvedena pro danou třídu řeziva v ČSN P ENV 1995-1-1) zohledněním vlivu vlhkostí, délky trvání zatížení a odpovídající bezpečnosti.

Nosník
Část navržená pro rozložení zatížení z několika standardních vazníků vzájemně spojených hřebíky nebo šrouby. (víz VÍCEVRSTVÝ VAZNÍK). Prvek, přenášející zatíženÍ. Může podepírat jiné vazníky a může být tvořen z několika standardních vazníků (viz VÍCEVRSTVÝ VAZNÍK).

Normy technické
viz též  technické normy ČSN  pro dřevostavby a příhradové vazníky.

 

Střechy a rodinné domy dodáváme po celé ČR a Slovensku za výhodné ceny!!!

 

VYŽÁDEJTE SI CENOVOU KALKULACI

Kontakt

Dřevokonstrukce Hodonín, s.r.o.

info@stresni-vazniky.cz

Bratislavská 1516/8
695 01 Hodonín
Česká republika

CZ +420 775 441 055

Vyhledávání

© 2009 - 2023 Vazníkové střechy, příhradové střešní vazníky - Dřevokonstrukce Hodonín, s.r.o.

Vytvořeno službou Webnode